Raport z analizy

search:

Projekty przekształceń w organizacji pracy są konsekwencją szczegółowego postępowania badawczego prowadzonego wewnątrz komórek organizacyjnych biura. Skutki prac pod postacią raportu powinny z punktu widzenia rozplanowywania obejmować, jak pisze Mikołajczyk (1994) następujące specjalistyczne zagadnienia:

ustalenie zracjonalizowanych pomysłów projektowania, przetwarzania, magazynowania i przekazywania treści z uwzględnieniem postępu technicznego, wprowadzenia komputeryzacji i sprzętu organizacyjno - technicznego,

ustalenie sposobu oraz możliwości komunikowania wewnątrz oraz na zewnątrz biura, wprowadzenie nowoczesnych środków technicznych,

przeobrażenia w sferze obiegu faktów, z unowocześnieniem sposobu ich przemieszczania,

zaprojektowanie struktury formularzy tych druków, planem formularzy jest minimalizacja pracy wykonywanej przez "sprawcę" oraz pracy wykonywanej przez "użytkownika" faktów,

odpowiednie rozmieszczenie komórek i pozycji pracy w lokalach biurowych z punktu widzenia racjonalnego przebiegu procesów pracy i przyjętych sposobności komunikowania,

poprawa elementów materialnego otoczenia pracy i wyposażenie stanowisk w meble, zgodne z zaleceniami ergonomii.

Uwzględnienie wymienionych problemów tworzy podstawę do wyrabiania koncepcji reorganizacji pracy biurowej i bywa istotą do przekształceń organizacyjnych usługowych jednostek gospodarczych. Triumf projektu organizacji pracy biurowej jest zależna od ustalenia możliwości usprawnienia nie jedynie pracy poszczególnych pozycji, ale i funkcjonowania całej organizacji jako całości.

<<<  

[1]  

[2]  

[3]  

[4]